Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Važi od 02.09.2019. godine

RUKOVALAC PODACIMA

MIODRAG TOMIĆ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE GOLD NEKRETNINE NOVI SA, sa sedištem na adresi Maksima Gorkog br.2, 21000 Novi Sad , PIB: 111166245, MB:65234505, upisana u Registar posrednika br.1039 (u daljem tekstu: “GOLD NEKRETNINE Novi Sad” ili “mi”) je izrazito svesna značaja zaštite podataka o ličnosti, pristupa zaštiti podataka o ličnosti veoma ozbiljno i shvata da je zaštita podataka o ličnosti od izuzetnog značaja za Vas.

Stoga, kao rukovalac podacima o ličnosti, sačinili smo ovu Politiku privatnosti kako bi obrada Vaših podataka bila transparentna i razumljiva. Ova Politika privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo, delimo i koristimo Vaše lične podatke, kao i načine na koje možete ostvariti svoja prava na privatnost.

Ova Politika privatnosti primenjuje se na:

 • sva lica koja pristupaju našem sajtu na adresi https://goldnekretnine.rs („Sajt”),
 • lica koja nam pošalju upit putem Sajta,
 • lica koja nas angažuju za pružanje usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti („Usluge”) i postanu naši klijenti („Nalogodavci”),
 • lica koja se prijavljuju za radno mesto kod nas („Kandidati”),
 • lica koja se prijave na naš Newsletter, Bilten ili Info (kada te funkcije budu aktivirane na našem sajtu).

GOLD NEKRETNINE NOVI SAD obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), kao i drugim važećim, a primenjivim zakonskim propisima, u zavisnosti od toga koji podaci se obrađuju. Podatke o ličnosti obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose, u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama, a podaci koje obrađujemo su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade. Podaci koje obrađujemo se obrađuju na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

U ovom dokumentu možete pronaći informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, o svrsi za koju ih prikupljamo, koristimo i obrađujemo, kao i o Vašim pravima u vezi sa predmetnim ličnim podacima.

Molimo Vas da pročitate ovu Politiku privatnosti.

Za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na e-mail: goldnekretnine.rs@gmail.com. ili mob.br. +381 64 36 63 780

PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci o ličnosti koje prikupljamo od Vas

U zavisnosti od toga kako koristite naš Sajt ili Usluge, informacije koje možemo prikupiti o Vama mogu biti sledeće:

A. Podaci o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama

 • informacije koje odlučite da podelite sa nama, u Vašem upitu na našem kontakt formularu ili drugim putem,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama prijavljivanjem za naš Newsletter, Bilten ili Info,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama tokom procesa prijave za radno mesto u GOLD NEKRETNINAMA,
 • informacije koje odlučite da podelite sa nama kada angažujete GOLD NEKRETNINE u postupku pružanja usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti.

Ukoliko nas kontaktirate direktno putem Kontakt stranice ili pošaljete upit na goldnekretnine.rs@gmail.com ili bilo koji drugi email koji je dostupan na Sajtu i sl., ili podelite sa nama informacije tokom telefonskog razgovora ili preko društvenih mreža, možemo dobiti informacije o Vašem imenu, email adresi, kućnoj ili poslovnoj adresi, Vaše zvanje ili ime poslodavca, sadržaj poruka ili priloga koje nam dostavite ili bilo koje druge informacije koje odlučite da podelite sa nama.

Ukoliko nas kontaktirate putem Karijera stranice tokom procesa prijave za radno mesto na poziciji agenta za nekretnine, administratora ili člana tima, tražićemo od Vas da pošaljete svoju radnu biografiju i motivaciono pismo. Prilikom prijave za obavljanje pripravničkog staža, osposobljavanja, stručne prakse ili zaposlenja kod nas, možemo Vam postaviti pitanja o Vašem profesionalnom životu koja mogu biti značajna za Vašu buduću poziciju. GOLD NEKRETNINE koristi Vaše lične podatke kako bismo uskladili Vaše veštine, iskustvo i obrazovanje sa specifičnim pozicijama koje nudi naša kancelarija. Ove informacije se prosleđuju licima koja odlučuju o procesu zapošljavanja ili osobama uključenim u proces zapošljavanja, koje potom donose odluku o tome da li će Vas pozvati na razgovor. GOLD NEKRETNINE NOVI SAD će prikupiti dodatne informacije od Vas ukoliko budete pozvani na razgovor (ili ekvivalentno), kao i u narednim fazama procesa.

Ukoliko angažujete GOLD NEKRETNINE NOVI SAD, možemo vas zamoliti da dostavite druge lične podatke koji nisu gore navedeni, a koji su neophodni za pružanje naših Usluga. Obično će biti jasno koji su to lični podaci koje prikupljamo i u koju svrhu. Na primer, prikupićemo kontakt informacije (adresu za prijem pošte, email adresu i broj(eve) telefona), podatke koji se tiču brojeva računa i identifikacione podatke. U svim drugim slučajevima, u kojim svrha prikupljanja ličnih podataka nije očigledna, biće Vam naznačeno kada će se od Vas tražiti da dostavite svoje lične podatke.

Kada se prijavljujete na naš Newsletter, Bilten ili Info, neophodno je da podelite svoju email adresu sa nama. Možete odlučiti da podelite sa nama druge podatke o ličnosti, kao što su Vaše ime ili organizacija za koju radite, ali to nije neophodno, osim u obimu da bi smo nesmetano mogli da komuniciramo do uspostavljanja poslovnog odnosa.

B. Podaci o ličnosti koje prikupljamo automatski

Kada posetite naš Sajt, GOLD NEKRETNINE NOVI SAD može automatski da prikupi pojedine podatke o ličnosti sa Vašeg uređaja.

Preciznije, informacije koje prikupljamo automatski mogu uključivati informacije kao što su IP adresa, vrsta uređaja, jedinstveni identifikacijski broj uređaja, vrsta pretraživača i šira geografska lokacija (npr. lokacija na nivou države ili grada). Takođe, možemo da prikupljamo informacije o tome kako se Vaš uređaj ponaša na našem Sajtu, uključujući i stranice kojima ste pristupili i linkove na koje ste kliknuli.

Prikupljanje ovih informacija nam omogućava da bolje razumemo posetioce koji dolaze na naš Sajt, odakle dolaze i koji sadržaj na našem Sajtu ih zanima.

Ove informacije se prvenstveno prikupljaju pomoću kolačića i sličnih tehnologija praćenja, kao što je objašnjeno u delu ove politike KOLAČIĆI (COOKIES).

C. Podaci o ličnosti koje prikupljamo o Vama od trećih lica

Ponekad, može se desiti da dobijemo Vaše podatke o ličnosti bez da nam Vi direktno date takve podatke.

Ukoliko ste Kandidat za zaposlenje u GOLD NEKRETNINAMA NOVI SAD, informacije o Vama možemo dobiti:

 • Od agencija za zapošljavanje – (npr., kada nas agencija za zapošljavanje kontaktira kako bi Vas identifikovala kao potencijalnog kandidata);
 • Kroz javno dostupne onlajn izvore – (npr. sa sajta vašeg trenutnog poslodavca ili sa profesionalnih društvenih mreža kao što je to LinkedIn i sl.);
 • Putem pisane ili usmene preporuke – npr, putem preporuke bivšeg zaposlenog / poslodavca ili od lica koje ste naveli kao referentnu osobu.

Ukoliko ste naš klijent (nalogodavac, kandidat ili sl.), izvršićemo proveru Vaših ličnih dokumenata kao i bezbednosnu proveru kao deo prihvatanja saradnje, uključujući i provere koje se odnose na pranje novca, konflikte, ugled i finansijske provere, kao i ispuniti sve druge zakonske ili regulatorne zahteve kojima podležemo.

GOLD NEKRETNINE NOVI SAD se bavi delatnošću agencija za nekretnine, odnosno posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019).

Iz obavljanja navedene delatnosti, kao i iz obaveza koje GOLD NEKRETNINE ima u sladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019) proističe obim podataka o ličnosti koje GOLD NEKRETNINE prikuplja, kao i prava i obaveze koje GOLD NEKRETNINE ima kao obrađivač.

GOLD NEKRETNINE prikuplja sledeće podatke o ličnosti: Ime i prezime, Jedinstveni matični broj građana i/ili broj lične karte, Broj telefona, Adresa, Email adresa, IP adresa.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV

GOLD NEKRETNINE koristi vaše podatke, pored gore ostalih navedenih, i za sledeće svrhe:
1. Pružanje osnovnih usluga
2. Sačinjenja ugovora o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
3. Obrada transakcija
4. Komunikacija sa korisnicima
5. Druge svrhe

GOLD NEKRETNINE podatke o ličnosti obrađuje u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1, 2 i 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), odnosno: na osnovu Vašeg pristanka na obradu Vaših podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha, jer je obrada neophodna za izvršenje ugovora zaključenog Vama kao sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora i jer je obrada neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza GOLD NEKRETNINA kao rukovaoca.

GOLD NEKRETNINE je u skladu sa članom 4 stav 1 tačka 12 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019) obveznik zakona, te je u tom smislu obavezna da sprovodi radnje i mere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma pre, u toku i nakon vršenja transakcije ili uspostavljanja poslovnog odnosa, sve u skladu sa članom 5 zakona.

Radnje i mere iz prethdnog stava podrazumevaju utvrđivanje identiteta stranke, proveru identiteta stranke na osnovu dokumenata, podataka ili informacija pribavljenih iz pouzdanih i verodostojnih izvora ili putem sredstava elektronske identifikacije u skladu sa zakonom, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika stranke i provere njegovog identiteta u slučajevima propisanim ovim zakonom, pribavljanje i procenu informacija o svrsi i nameni poslovnog odnosa ili transakcije i druge podatke u skladu sa ovim zakonom, pribavljanje i procenu verodostojnosti informacija o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno transakcije, u skladu sa procenom rizika i redovno praćenje poslovanja i proveravanje usklađenosti aktivnosti stranke sa prirodom poslovnog odnosa i uobičajenim obimom i vrstom poslovanja stranke, u skladu sa članom 7 zakona.

KORISNICI PODATAKA

Pristup vašim podacima imaju:
-Zaposleni u GOLD NEKRETNINAMA nekretnine u meri u kojoj je to neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa Vama kao sa licem na koje se podaci odnose, ili sa Klijentom/Nalogodavcem – pravnim ili fizičkim licem, ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev kao lica na koje se podaci odnose, ili sa Klijentom/Nalogodavcem kao pravnim licem, u cilju ispunjenja svrhe obrade (pružanje osnovnih usluga, Sačinjenja ugovora o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Obrada transakcija, Komunikacija sa korisnicima, Druge svrhe).

KAKO GOLD NEKRETNINE ČUVAJU MOJE PODATKE O LIČNOSTI.

Gold nekretnine posvećuju mnogo pažnje zaštiti i poštovanju Vaših podataka o ličnosti. Ne delimo Vaše podatke o ličnosti sa trećim licima, osim ukoliko:

 • imamo Vašu saglasnost za to,
 • smo zakonom obavezani da podelimo određene informacije, u koje spadaju i Vaši lični podaci, sa npr. organima javne vlasti; u tom slučaju, nismo dužni da tražimo Vašu dodatnu saglasnost za deljenje Vaših podataka o ličnosti,
 • u cilju obezbeđenja najvišeg kvaliteta naših usluga posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, bude poželjno da se konsultujemo sa pravnim stručnjacima ili ekspertima iz drugih oblasti, a koje su nam neophodne da bi smo upešno realizovali, na obostrano zadovoljstvo, posao posredovanja.

U skladu sa nivom tehnoloških dostignuća i troškovima njihove primene, prirodom, obimom, okolnostima i svrhom obrade, kao i verovatnoćom nastupanja rizika i nivoom rizika za prava i slobode fizičkih lica, GOLD NEKRETNINE sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik.

GOLD NEKRETNINE štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Antivirus zaštita i druga odgovarajuća tehnološka i informatička zaštita

GOLD NEKRETNINE je preuzeo odgovarajuće mere da svi sistemi, servisi i oprema koja se koristi za obradu Vaših ličnih podataka ispunjavaju prihvatljive standarde informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti.

GOLD NEKRETNINE izvršava regularne provere i skeniranja da osigura da tehničke mere zaštite hardvera i softvera funkcionišu propisno.

Sistem korisničkih uloga

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti je u GOLD NEKRETNINE omogućen je samo onima koji imaju pravni osnov za njihovu obradu, uz odgovarajuću evidenciju svakog pristupa i eventualnog ažuriranja.

Sistemom korisničkih uloga su definisani odgovarajući nivoi prava pristupa prikupljenim podacima o ličnosti. Sistem korisničkih uloga precizno definiše najpre kojim podacima korisnik kome je dodeljena određena uloga uopšte može da pristupi, a zatim i na koji sve način može da ih obrađuje. U ovom slučaju, korisnici su zaposleni.

Korisničke uloge koje su namenjene zaposlenima usaglašene su sa njihovim ulogama u poslovnim procesima, odnosno sa opisima njihovih poslova, u skladu sa Pravilnikom o radu. Zaposlenima omogućen je pristup isključivo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za realizaciju aktivnosti koje obavljaju.

Ažuriranje podataka o ličnosti, odnosno izmena i brisanje podataka, je omogućeno samo onim zaposlenima kojima to spada u opis posla, u skladu sa Pravilnikom o radu.

GOLD NEKRETNINE čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda ne dužeg nego što je neophodno, za pružanje usluga Vama, kao i radi poštovanja naših zakonskih obaveza, u skladu sa članom 97 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma(„Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019), kao i članom 24 Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 62/2013, 30/2018 i 73/2019 – dr. zakon), u administrativne, pravne ili sigurnosne svrhe.

AUTOMATIZOVANJE DONOŠENJE ODLUKA I PROFILISANJE

GOLD NEKRETNINE ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:
• U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora).

INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

Cookies(u daljem tekstu: Kolačići) su tekstualne datoteke postavljene u računar lica koje je posetilo sajt u svrhu prikupljanja standardnih informacija u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja tog lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje koristi to lice. GOLD NEKRETNINE može prikupljati/obrađivati navedene informacije automatski posredstvom Kolačića ili sličnih tehnologija. Za više informacija o Kolačićima, posetite "allaboutcookies.org".

Vrste kolačića (cookies) su sledeće:

 • Funkcionalni kolačići – neophodni su za normalno funkcionisanje sajta. Omogućavaju korisnicima nesmetano kretanje po stranicama.
 • Marketing kolačići – omogućavaju prikazivanja oglasa i reklama koje su relevantne i privlačne za pojedinačnog korisnika na osnovu njegovog ponašanja na sajtu. U tu svrhu najčešće se koriste Google Adwords, Facebook Pixel.
 • Statistički kolačići – omogućavaju razumevanje načina na koje korisnici koriste sajt i pružaju uvid u popularne stranice sajta. Pomažu da sajt bude konstantno ažuran, a njegov kvalitet poboljšan. U te svrhe se koristi Google Analytics.

Google Analitika

Za potrebe poboljšavanja web stranice, koristi seGoogle Analytics - uslugu za web analitiku koju pruža Google Inc. LLC ("Google"), a u skladu sa članom 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes). Legitimni interes Gold nekretnina proističe iz opisane svrhe. U tom kontekstu se kreiraju pseudonimizovani korisnički profili i koriste se kolačići. Kolačići generišu sledeće informacije o vašem korišćenju ove webstranice:

 • tip/verzija pretraživača
 • operativni sistem koji se koristi
 • referrer URL (prethodno posećena stranica)
 • IP adresa računara (ili mreže) sa kog se pristupa
 • vreme upita prema serveru

Korisnici koji su zabrinuti zbog privatnosti i korišćenja Kolačića mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice.

Korišćenje sajta nije uslovljeno davanjem pristanka na korišćenje Kolačića.

PRAVILA O BEZBEDNOSTI I PRIVATNOSTI PODATAKA DRUGIH INTERNET STRANICA

Sajt koristi alate za deljenje sadržaja na društvenim mrežama, kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter, Viber, WharsApp, i to na osnovu člana 12, stav 1, tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Oni mogu da prikupljaju podatke koji se tiču korisnikovog korišćenja sajta https://goldnekretnine.rs/. Odgovornost za postupanje u skladu sa zaštitom podataka snose navedeni pružaoci usluga. Obrada i korišćenje tih podataka regulisani su politikama o privatnosti društvenih mreža čiji su alati primenjeni na web sajtu GOLD NEKRETNINA. GOLD NEKRETNINE nema uticaj na prikupljanje podataka i na način obrade podataka, niti je u potpunosti upućeno u celokupan obim prikupljanja podataka, kao ni u svrhe za koju se prikupljaju i obrađuju.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost. Na primer, ukoliko se odjavite sa našeg Newslettera, vaši podaci će biti automatski izbrisani. Ukoliko ste putem naše Karijerastranice poslali prijavu za radno mesto zajedno sa motivacionim pismom ili CV-jem, izbrisaćemo Vaše lične podatke u roku od 3 meseca nakon što primimo vašu prijavu, osim ukoliko ne postanete jedan od članova našeg tima.

VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,
 • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom.

Pravo na informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup Vašim podacima o ličnosti, informacije o svrsi obrade, o vrstama podataka koje se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće, o kriterijumima za određivanje tog roka.

Gore navedena prava mogu biti ograničena zakonskim obavezama, a naročito:

 • u skladu sa članom 98 i 99 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 i 91/2019) po kojim članovima GOLD NEKRETNINE ima obavezu da čuva i vodi evidenciju o podacima o strankama,
 • u uskladu sa članom 17 Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 95/2013, 41/2018 i 91/2019) po kom članu GOLD NEKRETNINE je dužan da vodi evidenciju o posredovanju koja se sastoji od podataka: o ugovorima o posredovanju i ugovorima o potposredovanju, a naročito podatke o nalogodavcu, nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, ishodu posredovanja i posredničkoj naknadi.

Na Vaš zahtev, GOLD NEKRETNINE dostaviće Vam kopiju podataka koje obrađuje, a koji se odnose na Vas. GOLD NEKRETNINE može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku.

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na :
MIODRAG TOMIĆ PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE GOLD NEKRETNINE NOVI SAD, sa sedištem na adresi Maksima Gorkog br.2, 21000 Novi Sad, Email: goldnekretnine.sr@gmail.com , Mob.tel. +381 64 36 63 780.

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt i da se odjavite sa našeg Newslettera, Biltena ili Info.

KONTAKTIRAJTE NAS

U slučaju da želite da koristite neko od svojih prava kao lice čije lične podatke prikupljamo, ili u slučaju bilo kojih drugih pitanja vezano za našu Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na goldnekretnine.sr@gmail.com ili na mob.tel. +38164 36 63 780.

Hvala Vam na vremenu koje ste izdvojili da bi ste se upoznali sa našom Politikom privatnosti!

Gold nekretnine Novi Sad
Dir.Miodrag Tomić Mast.prav.